brandpoed01brandpoed02In het Nieuwsblad voor het land van Heusden en Altena, de Lang­straat en de Bommelerwaard van 1897 vinden we geregeld melding van de brand van Poederoijen. Hier volgt alsnog een verslag van de feiten.

Op 13 juli 1897 brak rond half één brand uit in de opkamer bij J. Bok, (Eerder werd vermeld dat dit bij J. van de Werken plaats vond). Niet alleen dit huis werd in de as ge­legd, een vijf­tal spui­ten kon­den niet verhinderen dat een groot deel van het dorp, inclusief de school, onderwijzerswoning en de kerk door brand werden vernield, ook de toren bran­dde geheel uit. Per­soonlijke onge­lukken deden zich niet voor. Omdat de brand plaa­ts vond terwijl niemand zich op straat be­vond en de meeste huizen met riet bedekt wa­ren, was in een oogwenk de brand over een drietal huizen uitge­breid. De brandspuit van de gemeente Andel gaf het eerst water. Toch kon men niet voorkomen dat in totaal 17 huizen, kerk en to­ren, 4 schuren en 10 hooibergen in de vlammen opgingen. Totaal waren in enkele uren tijds 23 gezinnen dakloos. Het toneel van verwoestingen werden de zondag erop door velen bezocht. Aan de "Zwaan" in Andel werden 2500 personen en een aantal voer­tuigen overgezet. Op zondag 24 juli werd zoals in de dagen van de afscheiding in de open lucht een Godsdienst­oefening gehouden. In een boomgaard had men zich rond het spreekgestoelte geschaard waarop een predikant uit Den Helder voor ging. Zang en prediking maakten grote indruk op de toehoorders.

Voor de noodlijdenden werd geld ingezameld. Zelfs H.M. de Ko­ningin-regentes schonk aan de burgemeester een som van ƒ252--. Al in de maand oktober werd door het college van kerkvoogden en notabelen het "wederop­bouwen der afgebrande kerk" publiek aanbesteed. Hoogste inschrijver was G. Remmers te Meeuwen voor ƒ10.712,-- Laagste inschrijver was J. Colijn te Almkerk voor ƒ6.800.--. de wederopbouw werd gegund aan A. Michaël te Capelle die inschreef voor ƒ6.925.--. Het duurde echter tot zondag 19 okto­ber in het jaar 1902 onder predikant ds. Smit voor het orgel in gebruik zou worden geno­men. Van de tien verwoeste hooibergen stonden er voor de kerstdagen van 1897 al weer 8 over­eind en waren op één na alle huizen weer opgebouwd.

 mannenoppuinIn de consistorie van de huidige kerk hangt een oude foto met daarop de toenmalige kerkenraadsleden.

Op de voorgrond waarschijnlijk M.J.E. Viruly, heer van Poederoijen en president kerkvoogd. Achteraan van links naar rechts het hoofd van de school meester Uljee; hij was de voorlezer in de kerk. Naast hem Gijs Hasselman, ouderling, dan Gerrit van der Ven, kerkvoogd, daarnaast waarschijnlijk notaris Boll en als laatste drie zien we Jan Hasselman, kerkvoogd, Hendrik Willem Bok, ouderling en Jan de Lang, notabel. (Informatie uit Poederoijen in oude ansichten.)