DE ULO IN AALST

Aalst werd al in 1946 een Christelijke school voor uitgebreid lager onderwijs (ULO) in het leven geroepen. Het onderwijs speelde zich eerst af in een lokaal van de openbare lagere school aan de Maasdijk. Dat ene lokaaltje werd te klein en een catechisatielokaaltje, door de leerlingen een beetje smalend "het kippenhok" genoemd, werd als tweede lokaal ingericht. In 1948 ouuloaalbetrok de Christelijke Ulo een nieuw gebouw met drie lokalen, maar in de loop der jaren groeide de Ulo ook uit dit gebouw. Eén klas vond in de kleuterschool een onderdak, terwijl een andere klas in de duistere gang les kreeg. Het werd een hopeloze situatie. In zes jaar groeide het aantal van 40 tot 150 leerlingen, De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs "West Bommelerewaard en het Land van Heusden en Altena" begon plannen te maken voor een grote nieuwe school. De school werd ontworpen door architect Van Brakel uit Haarlem en in oktober 1955 geopend door mevrouw Pos- van Veen. Inmiddels staat op die plaats de huidige Emmahof. Door de invoering van de mammoetwet in 1968 veranderde ook deze school in een Mavo. Door fusie met het Willem van Oranjecollege in Wijk en Aalburg verdween deze vorm van onderwijs uit Aalst.   

 

DE SCHOOL MET DE BIJBELschobijb

De oprichting van de "Vereeniging tot stichting en instandhouding eener School met den Bijbel in Aalst gemeente Poederoijen" vond al in 1908 plaats. Het bestuur bestond uit ds. A. Luteijn, voorzitter, Pl. Bisschop, secretaris, W. Van Ooijen, penningmeester, G.A. van de Werken, J. Vernooij, J. Opstelten en W. Vernooij. In die tijd was er alleen de openbare school, men heeft verschillende malen geprobeerd deze school om te zetten in een Christelijke school. Het duurde echter nog tot 1931 voor er een "school met den Bijbel" in gebruik werd genomen. Het was een schoolgebouw in de Dorpsstraat met maar twee lokalen, De statuten van deze school werden op 23 januari 1932 bij koninklijk besluit goedgekeurd. De eerste onderwijzer en onderwijzeres waren de heer B.J. Teeters en juffrouw A. van de Wal. Al gauw werd het gebouw te klein, tijdelijk werden twee klassen ondergebracht in de aangrenzende gereformeerde kerk. In 1948 werd een derde leslokaal en een bestuurskamer in gebruik genomen, in 1959 werd het weer uitgebreid met een leslokaal. In 1976 waren er al weer plannen om uit tebreiden, echter werd al gauw besloten over te gaan tot nieuwbouw van een gezamenlijke kleuter- en lagere school, de huidige basisschool De Burcht (informatie uit het herdenkingsboekje ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de school met de bijbel te Aalst, augustus 1982).aalskleunamen

 

 

 HET KLEUTERONDERWIJS

Een foto van een kleuterklas met namen. De foto is genomen in 1950. Het zijn de kinderen van de kleuterschool in Aalst in het toen nieuwe schoolgebouw in de Kerkstraat.